Regulamin współpracy


 • § 1

  1. Przedmiotem Regulaminu jest zapoznanie się z warunkami współpracy między NZOZ Biomol-Med. Sp. z o.o., a osobą współpracującą, dalej zwaną Partnerem.


  2. Partner deklaruje chęć współpracy w internetowym systemie Biomol-Med. po przez wypełnienie formularza i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.


  3. Partner wnosi na rzecz Biomol-Med opłatę rejestracyjną w wysokości 40zł, którą uiszcza kartą kredytową/e-przelewem bezpośrednio po wypełnieniu formularza za pośrednictwem strony www.partner2.biomol.pl. W ramach opłaty aktywacyjnej Partner, za pośrednictwem poczty, otrzymuje materiały reklamowe.


  4. Partner otrzyma mailem od Biomol-Med dane dostępowe, które umożliwią Partnerowi administrowanie własnej strony w serwisie internetowym Biomol-Med (login, hasło i numer karty).


  5. Partner jest użytkownikiem serwisu i nie może udostępniać osobom trzecim danych dostępowych.  § 2

  1. Ceny badań ustala Biomol-Med. Należność za pierwszą analizę jest pełnopłatna (aktualny cennik na stronie www.biomol.pl/sklep), po wykonaniu pierwszej analizy Partner otrzyma upust na następne badania.


  2. Pierwszym badaniem, wykonanym w ramach zawartej umowy, musi być Analiza Pierwiastkowa Włosów (29 pierwiastków) - Program Zdrowotny.


  3. Ceny badań z upustem podane są w indywidualnym profilu partnerskim (www.partner2.biomol.pl). Cena usługi dla osób trzecich (nie wymienionych w tej umowie) nie może być niższa od cen ogłaszanych na stronie internetowej Biomol-Med.


  4. Cena analizy może ulec zmianie w ciągu 1 miesiąca (30 dni) od powiadomienia (w formie elektronicznej bądź pisemnej) Partnera o zmianie ceny.


  5. Osoby trzecie (nie wymienione w tym regulaminie) nie mogą być poinformowane o upuście od aktualnej ceny podanej na stronie internetowej Biomol-Med.


  6. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy ze strony Biomol-Med.


  § 3

  1. Partner zamawia analizy wyłącznie na stronie partner2.biomol.pl klikając w zakładkę Twoje analizy.


  2. Zamówienie badania:

  a. kliknij "+ Dodaj badanie",

  b. wypełnij formularz,

  c. zapisz wprowadzone dane,

  d. przejdź do zakładki "Zamówienia"

  e. zaznacz badania za które chcesz zapłacić,

  f. kliknij "Opłać",

  g. po poprawnej autoryzacji płatności otrzymasz maila z numerem pin i linkiem do elektronicznej ankiety,

  h. kliknij w link, wpisz pin i wypełnij ankietę lub przekaż maila pacjentowi.


  3. Partner przesyła wyłącznie do siedziby Biomol-Med próbkę włosów podpisaną numerem badania wraz z imieniem i nazwiskiem pacjenta.


  2. Płatnikiem za badanie musi być Partner. Nadpłaty uiszczone przez osoby trzecie nie będą zwracane.


  3. Materiał do badania będzie przesyłany do Biomol-Med na koszt Partnera.


  4. Biomol-Med będzie wykonywać badania i ich opisy w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania próbki do analizy, do której wypełniono elektroniczną ankietę.


  5. Wynik analizy pierwiastkowej w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres mailowy wskazany w zamówieniu badania.


  § 4


  1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w formie e -maila lub mogą zostać podane do wiadomości publicznej. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Partner nie wypowie Umowy.


  2. Jeżeli przez 12 miesięcy od zawarcia Umowy, albo od dnia zlecenia ostatniej analizy Biomol-Med nie otrzyma od Partnera nowego badania do wykonania, wówczas Umowa w ostatnim dniu dwunastomiesięcznego okresu zostanie automatycznie rozwiązana – zablokowanie karty.


  3. Każdorazowy koszt aktywacji zablokowanej karty – 30 zł ( obowiązuje od 01.09.2014).


  4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w oparciu o pisemne wypowiedzenie którejkolwiek strony po upływie 30 dni od wypowiedzenia i po uregulowaniu wszystkich należności.


  5. Jakiekolwiek wykorzystanie nazwy firmy, znaku firmowego i wszystkich materiałów dydaktycznych, informacyjnych Biomol-Med może nastąpić jedynie i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zarządu Biomol-Med.


  6. Wykorzystanie przez Partnera jakichkolwiek części wyniku we własnych celach komercyjnych, będzie skutkowało natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.  § 5


  1. Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy odnośnie jakichkolwiek, wszelkich sekretów biznesu działania Biomol-Med, które pozna w trakcie zawierania i realizacji niniejszej Umowy, przez okres ważności oraz po rozwiązaniu Umowy. Odnosi się to również do warunków cenowych określonych w niniejszej Umowie.


  2. Partner zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.


  3. Partner powierza a Biomol-Med zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie oraz celu związanym z realizacją postanowień Umowy.


  4. Każda ze stron obowiązana jest zorganizować i utrzymać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych otrzymanych od drugiej strony, a także dołożyć wszelkich starań aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych danych osób nieuprawnionych.


  5. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


  6. Jeżeli Partner, w trakcie trwania umowy współpracy, powadzi działalność na rzecz podmiotów konkurencyjnych dla Spółki Biomol-Med to Spółka nałoży na Partnera karę finansową w wysokości 50 000 PLN. (obowiązuje od 03.01.2023)


  7. W przypadku naruszenia postanowień § 5 Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uregulowaniu wszystkich należności.  §6


  W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Twój koszyk
Zamawiam