Regulamin świadczenia usług

 • 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem:
  Sklepu internetowego, wydzielonej części serwisu internetowego udostępnionego pod adresem www.biomol.pl (zwanej dalej Serwisem),
  Infolinii +48 042 630-49-11 (zwaną dalej Infolinią),
  przez Biomol-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej Spółką).
  1.2. Użytkownikiem Serwisu, zwanym dalej Użytkownikiem, jest osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  1.3. Informacje o Spółce.
  Firma: Biomol-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Adres siedziby: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź, Polska
  Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000136366
  Kapitał zakładowy: 126 000,00 zł.
  NIP 727-25-73-736, REGON 473083583.
  Adres e-mail: lp.lomoiboruib.


  2. Korzystanie z systemu

  2.1 Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
  2.2 W celu korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe.
  Etapy korzystania z Serwisu:
  Dodanie wybranej usługi do koszyka;
  Wyrażanie zgód niezbędnych do realizacji usługi i zakupu online;
  Opłacenie zamówienia;
  Po poprawnej weryfikacji płatności na podany adres mailowy zostaje wysłany link do e-ankiety, pin umożliwiający zalogowanie i numerem badania;
  Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety i wysłania próbki włosów na adres: Biomol-Med Sp. z o.o , 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41;
  Właściciel Serwisu informuje Użytkownika mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji usługi.


  3. Realizacja usług.


  3.1 Właściciel Serwisu wykonuje badania próbek dostarczonych przez Pacjenta.


  3.2 Właściciel Serwisu zapewnia instruktaż w zakresie prawidłowego pobierania próbek do badań. Szczegółowy opis

  http://biomol.pl/uslugi/


  3.3 Pełna informacja o usługach znajduję się na stronie internetowej Właściciel Serwisu www.biomol.pl.


  3.4 Na życzenie klienta pracownicy udzielają takiej informacji telefonicznie.


  3.5 Badania realizowane są w terminie liczonym od dnia wpłynięcia do Właściciela Serwisu próbki włosów z wypełnioną e-ankietą:


  10 dni roboczych (Analiza Pierwiastkowa Włosów-Program Zdrowotny, Analiza 12 pierwiastków- Program Profilaktyczny, Diagnostyka Stanu Odżywienia);


  10 dni roboczych (pozostałe badania).


  3.6 Właściciel Serwisu informuje pacjentów mailowo o otrzymanej próbce i przewidywanym terminie realizacji jeżeli pacjent:


  uzupełnił w ankiecie (imię, nazwisko, wiek, wagę, wzrost, adres wysyłki i/lub mailowy)


  przesłał próbkę zgodną z wymaganiami http://biomol.pl/uslugi/.


  3.7 W przypadku braku możliwości wykonania zleconych badań ze wzglądu na nadmierne obciążenie pracą, tymczasową niezdolność czy też brak możliwości technicznych, Klient informowany jest o potencjalnym terminie, w którym jego zlecenie będzie zrealizowane.


  3.8 Wszystkie rozbieżności między wymaganiami podanymi zamówieniu są wyjaśniane przed rozpoczęciem prac.


  3.9 Podwykonawstwo badań nie jest praktyką Właściciela Serwisu.


  3.10 Wszelkie zlecone przez Klienta i zaakceptowane przez Kierownika Laboratorium, badania wykonywane są przez personel laboratorium przy użyciu wyposażenia stanowiącego własność Właściciela Serwisu.


  3.11 Przed przyjęciem zlecenia Właściciel Serwisu zawsze sprawdza czy ma niezbędne zasoby materialne i personalne do realizacji rozpatrywanych badań.


  3.12 Zapisy z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu wpisywane są do historii badania w Intranecie. Dowodem na przeprowadzenie przeglądu wymagań dotyczących wyrobu jest zarejestrowanie badania w Intranecie.


  3.13 Właściciel Serwisu prowadzi dokumentację dotyczącą określania poszczególnych cech charakterystycznych stosowanych metod badawczych.


  3.14 Zakres badań wykonywanych przez Właściciela Serwisu:

  ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW - Program Zdrowotny (od 3 roku życia)


  • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach,
  • opis typu metabolicznego i tendencje zdrowotne,
  • 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3 miesiące i profilaktyczny na 6 miesięcy,
  • dietę na 7 dni z przepisami,
  • zalecenia aktywności fizycznej,
  • kalendarzyk do monitorowania samopoczucia i wagi;
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail (wysyłka wersji papierowej pocztą dodatkowo płatna).


  Pierwiastki:
  ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P
  ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.
  Procedura badawcza:PB-01


  ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSÓW - program analityczny
  • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach,
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail (wysyłka wersji papierowej pocztą dodatkowo płatna).


  Pierwiastki:
  ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se, Fe, I, Mg, S, Si, Sn, Sr, Alm B, P
  ICP-MS: Li, V, Cr, Mn, Co, Ni, As, Mo, Cd, Hg, Pb, Ag.
  Procedura badawcza:PB-01


  ANALIZA 12 PIERWIASTKÓW - program profilaktyczny (od 3 roku życia)


  • oznaczenie 12 pierwiastków we włosach,
  • program suplementacyjny profilaktyczny na 3 miesiące,
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail (wysyłka wersji papierowej pocztą dodatkowo płatna).


  Pierwiastki
  ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.
  ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.
  Procedura badawcza: PB-03

  ANALIZA 12 PIERWIASTKÓW - program analityczny


  • oznaczenie 12 pierwiastków we włosach,
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail


  Pierwiastki
  ICP-OES: Ca, Na, K, Ba, Zn, Cu, Se.
  ICP-MS: Cr, Co, Hg, Pb, Ag.
  Procedura badawcza: PB-03


  ANALIZA PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH


  • oznaczenie 5 pierwiastków toksycznych we włosach,
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail


  Pierwiastki

  ICP-OES: Al;
  ICP-MS: Hg, Pb, Cd, As;

  Procedura badawcza: PB-05


  DIAGNOSTYKA STANU ODŻYWIENIA (od 18 roku życia)


  Jest to badanie, które można zamówić po wykonaniu Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego. Należy je wykonać w ciągu 6 miesięcy do 2 lat od otrzymania Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego i zastosowania się do zaleceń suplementacyjnych oraz dietetycznych. Badanie przeznaczone dla osób dorosłych (od 18 roku życia). Zawiera:


  • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach,
  • porównanie z wcześniej wykonaną Analizą Pierwiastkową Włosów - programem zdrowotnym
  • opis typu metabolicznego,
  • program suplementacyjny profilaktyczny na 12 miesięcy,
  • dietę na 14 dni z przepisami oraz zalecenia aktywności fizycznej,
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail.


  DODATKOWE USŁUGI

  Opis do wcześniej wykonanej Analizy Pierwiastkowej Włosów -programu analitycznego (od 3 roku życia) zawiera:

  • opis typu metabolicznego i tendencje zdrowotne,
  • 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3 miesiące i profilaktyczny na 6 miesięcy,dietę na 7 dni z przepisami oraz zalecenia aktywności fizycznej,
  • wysyłkę wyniku w wersji elektronicznej na adres e-mail


  DODATKOWY OPIS W INNYM JĘZYKU (od 3 roku życia)
  Dotyczy:
  Analizy Pierwiastkowej Włosów - programu zdrowotnego
  Analizy Pierwiastkowej Włosów - programu zdrowotnego (bez diety) - dostępny w językach: słowackim, francuskim, włoskim, rumuńskim, węgierskim;
  Analizy 12 Pierwiastków - programu profilaktycznego - dostępny w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim, słowackim, francuskim, włoskim, rumuńskim, węgierskim.


  PONOWNE WYSŁANIE WYNIKU w wersji papierowej kurierem
  Dotyczy:
  Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego;
  Analizy Pierwiastkowej Włosów- Programu Analitycznego;
  Diagnostyki Stanu Odżywienia;
  Analizy 12 Pierwiastków - Programu Profilaktycznego;
  Analizy 12 Pierwiastków - Programu Analitycznego;
  wysłanie Opisu do Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Analitycznego.


  WYSŁANIE WYNIKU w wersji papierowej kurierem:
  Dotyczy:
  Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Zdrowotnego;
  Analizy Pierwiastkowej Włosów- Programu Analitycznego;
  Diagnostyki Stanu Odżywienia;
  Analizy 12 Pierwiastków - Programu Profilaktycznego;
  Analizy 12 Pierwiastków - Programu Analitycznego;
  wysłanie Opisu do Analizy Pierwiastkowej Włosów - Programu Analitycznego.


  4. Dostarczenie usług

  4.1 Właściciel Serwisu posiada kompletne wyposażenie administracyjne oraz pomiarowo-badawcze, niezbędne do prawidłowego przeprowadzania procesów z zakresu swojej działalności.
  4.2 Wyposażenie i jego oprogramowanie używane do wykonywania procesów zapewnia wymaganą dokładność oraz spełnia wymagania zawarte w specyfikacjach dotyczących procesów.
  4.3 Opis badania stanowi know-how Właściciela Serwisu, a jego poszczególne elementy zawiera opis punkt 4 niniejszego Regulaminu oraz biomol.pl/usługi/
  4.4 Zalecone w wyniku suplementy diety podawane są w nazwach systematycznych. Są one ogólnodostępne i bez trudu można się w nie zaopatrzyć w aptece, sklepach zielarskich czy w internecie. Właściciel Serwisu nie podaje nazw handlowych wskazanych preparatów, a tym samym nie promuje żadnej firmy dystrybuującej suplementy diety. Proponuje jednak zaopatrzenie się w preparaty naturalnego pochodzenia. Pacjent kupuje preparaty na własną odpowiedzialność, weryfikując ich składy u lekarza lub farmaceuty.
  4.5 Zalecona w wyniku dieta jest dietą optymalną dla typu metabolicznego i potrzeb organizmu pacjenta. Zadaniem tej diety jest wskazanie kierunku żywienia, jaki należy przyjąć, w celu osiągnięcia najlepszych efektów oraz wsparcia programu suplementacyjnego.


  5. Zmiany Regulaminu
  5.1 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem sklep.biomol.pl/regulamin.
  5.2 Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.
  5.3 Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.

Twój koszyk
Zamawiam